ประกาศ
ติดตามข่าวสารบ้านราษฎร์Post Reply 
คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
05-27-2012, 09:38 PM
Post: #1
คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองฯ เพื่อให้ทักษิณกลับบ้านอย่างเท่ๆ และได้เงิน(4.6 หมื่นล้านบาท)คืน เสนอโดยคนที่ยึดอำนาจล้มทักษิณ !

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews....0000064936

โดย คำนูณ สิทธิสมาน

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรพูดหลายครั้งหลายหนว่าจะกลับบ้านมาอย่างเท่ ๆ วันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับว่าคืออะไรและเมื่อไร

เมื่อใดที่ “ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....” ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวาระเรื่องด่วนที่ 27 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 นี้ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมติของรัฐสภาและกระบวนการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ในราชกิ​จจานุเบกษามีผลใช้บังคับ ก็เมื่อนั้นแหละที่อดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญตัวจริงจะเดินทางกลับประ​เทศไทยอย่างสง่าผ่าเผยหรือเท่อย่างเหลือล้นได้ในวันที่ใจต้องการ จะไม่เท่ได้อย่างไร่ล่ะในเมื่อ...

หนึ่ง ไม่ต้องติดคุก

สอง ได้เงินที่ถูกยึดไปคืน 4.6 หมื่นล้าน

สาม ไม่มีคดีความใดติดตัวอยู่อีก


ไม่ได้คิดเอาเองครับ แต่ความในมาตรา 5 และมาตรา 4 ของร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... บอกไว้ชัดเจนโดยไม่ต้องตีความแต่ประการใด

“มาตรา 5 ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติการทั้งหลายขององค์กรหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้​งโดยประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร​งเป็นประมุข เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ​มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป​็นประมุข ซึ่งได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 หรือการดำเนินการหรือการปฏิบัติการทั้งหลายขององค์กร หรือหน่วยงานอื่นใด อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติขององค์กรหรือของคณะบุคคลดังกล่า​ว มิได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้กระทำความผิด โดยให้นำความในมาตรา 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้นให้เป็นไ​ปตามหลักนิติธรรมต่อไป

มาตรา 5 นี้อ้างอิงมาตรา 4 ก็ต้องอ่านมาตรา 4

“มาตรา 4 เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ถ้าผู้กระทำการตามมาตรา 3 อยู่ในระหว่างการสอบสวนให้ผู้มีอำนาจสอบสวนระงับการสอบสวนผู้นั้น ถ้าอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องให้พนักงานอัยการหรือองคืกรที่เกี่ยวข้องระงับการฟ้องหร​ือให้ถอนฟ้อง ถ้าผู้นั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี ถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความ​ผิด ถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและปล่อยตัวผู้นั้น

ผมขีดเส้นใต้ไว้ส่วนเดียว แต่ความจริงมาตรา 4 นี้ขีดเส้นใต้ได้ทั้งมาตรา

เพราะพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรไม่ได้มีเพียงคดีความที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพา​กษาถึงที่สุดแล้ว 2 คดีเท่านั้น ยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และน่าจะมีที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนอีก

เป็นอันว่าหลุดหมด !

และเมื่อไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหา ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด ตามความตอนท้ายในมาตรา 5 แล้ว เงิน 4.6 หมื่นล้านบาทที่ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 จะเก็บไว้ได้อย่างไรเล่า ก็ต้องคืนให้พะนะหัวเจ้าทั่นผู้มีบุญหนักบัก..เอ๊ย..ศักดิ์...ใหญ่ ดีไม่ดีจะต้องแถมดอกเบี้ยให้พะนะฯด้วยนะ เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมที่มาตรา 5 กล่าวสำทับไว้ตอนท้าย

ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายมีผลลบล้างคำพิพากษาถึงที่สุดของฝ่ายตุลาการได้อย่างนี้​ หลักการแบ่งแยกอำนาจที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 3 เป็นอันหมดความหมาย

เท่ากับตอกย้ำความเป็น “เผด็จการรัฐสภา” ให้ชัดเจน

ฉลาดนะที่ไม่ได้นิรโทษกรรมให้ตรง ๆ และก็ไม่ได้บอกให้ประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปฯและการดำเนินงานต่อเนื่องจากนั้นสิ้​นผล เพียงแต่บอกให้ “บุคคลที่ได้รับผลกระทบ...” มิได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้กระทำความผิดเท่านั้น ซึ่งเหลียวมองไปทั่วแผ่นดินแล้วก็เห็นอยู่คนเดียว หรือกลุ่มเดียว

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร !!

และอดีตรัฐมนตรีรวมทั้งข้าราชการประจำบางคนที่ถูกสอบสวนดำเนินคดีพ่วงไปด้วย !


รวมทั้งอดีตรัฐมนตรีที่เป็นตัวจักรสำคัญในการดำเนินการตามแผนปรองดองนี้

นายวัฒนา เมืองสุข !

ฉลาดนะที่รัฐบาลไม่เสนอเอง ส.ส.พรรคเพื่อไทยก็แทบไม่ได้ร่วมลงชื่อเสนอเลย ต้นคิดอย่างคุณวัฒนา เมืองสุขก็ไม่รู้ไม่เห็นกับการเสนอ แถมยังได้อดีตผู้บัญชาการทหารบกคนที่ทำรัฐประหารโค่นพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คนที่ลงนามในประกาศและคำสั่งต่าง ๆ มาเป็นคนเสนอเสียด้วย

ยอมรับว่าฉลาดนะที่บอกว่าการกระทำต่าง ๆ ที่เคยถูกกล่าวหาว่าผิดยังคงอยู่ สามารถดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติได้ แต่พวกเราแม้จะไม่ฉลาดในเรื่องอย่างนี้ แต่ก็ไม่ได้มีหญ้าติดปาก ถึงขนาดจะไม่รู้ว่าการดำเนินการตามกระบวนยุติธรรมตามปกติในช่วงที่นักการเมืองกลุ่มน​ี้กำลังเป็นใหญ่คับบ้านคับเมือง ข้าราชการประจำทุกฝ่ายต่างวิ่งแข่งกันเข้าไปสวามิภักดิ์ รวมทั้งกำลังจะมีการแก้ไขกฎเกณฑ์บ้านเมืองใหม่ที่จะมีลักษณะเพิ่มอำนาจนักการเมือง ลดอำนาจองค์กรอิสระ รวมทั้งสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจตุลาการ มันไม่มีทางจะบรรลุผลได้ง่าย ๆ ในเร็ววันหรอก

ดีไม่ดีมีคนไปร้อง พอถึงขั้นตอนสำนักงานอัยการสูงสุด ก็จะจบลงด้วยการสั่งไม่ฟ้อง

เพราะผลการดำเนินการของคตส.มีอันเอามาใช้ไม่ได้เสียแล้ว

ที่จริงร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ในส่วนของการนิรโทษกรรมคดีที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมืองและการกระทำต​่อเนื่องระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ที่ระบุไว้ในมาตรา 3 นั้นพอรับฟังได้ แม้จะมีบางกลุ่มไม่เห็นด้วยบ้าง แต่โดยรวมแล้วน่าจะพอไปได้

ถ้าตั้งใจจะปรองดองกันอย่างจริงใจ ทำไมไม่ทำเฉพาะแต่ส่วนที่พอรับกันได้ก่อนล่ะ ?

สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจะกล้าหาญชาญชัยลงมติให้เลื่อนระ​เบียบวาระเรื่องด่วนที่ 27 นี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนในวันที่ 30 หรือ 31 พฤษภาคม 2555 นี้เลยหรือไม่ ผมขอเชียร์ให้ท่านทำให้ได้ ทำทันที อย่าลังเล อย่ารอจังหวะ เพราะผมเบื่อเต็มทีแล้วกับการจอดขบวนรถประเทศไทยนิ่งอยู่ที่สถานีทักษิณมานาน มันนานเกินไปแล้ว เอาเลยครับ อยากจะทำอะไรก็ทำเลย ประเทศจะได้เดินหน้าไปสถานีอื่นเรื่องอื่นเสียที

แต่ขอแรงเพื่อนส.ส.ช่วยแปรญัตติชื่อร่างพ.ร.บ.ในวาระที่ 2 หน่อยนะ เพื่อให้ตรงความจริง เป็น...

“ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆ และได้เงิน 4.6 หมื่นล้านคืน พ.ศ. .....”
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 4 users Like savor's post:
blind-kingdom, Hank, กล่องไม้, นังแมงป่องสารพัดพิษ
05-27-2012, 09:50 PM (This post was last modified: 05-27-2012 09:57 PM by savor.)
Post: #2
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
ความจริงไม่ค่อยอยากเข้าเว็บอับปรีย์อย่าง manager ซักเท่าไหร่...

แต่ที่ต้องเข้าไปก็เพราะบทความนี้มีสิ่งที่น่าสนใจ คือประโยคที่ผมเน้นตัว " สีแดง " ไว้...

Quote:ที่จริงร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ในส่วนของการนิรโทษกรรมคดีที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมืองและการกระทำต​​่อเนื่องระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ที่ระบุไว้ในมาตรา 3 นั้นพอรับฟังได้ แม้จะมีบางกลุ่มไม่เห็นด้วยบ้าง แต่โดยรวมแล้วน่าจะพอไปได้

ถึงแม้ความเห็นของคำนูณจะเป็นแค่คนๆเดียว แต่มันก็ " สะท้อน " ความคิดของบรรดาพันธมวยเสื้อเหลืองที่มีต่อ พรบ. ปรองดอง ฉบับนี้ได้เป็นอย่างดี...

คือสิ่งที่พวกเสื้อเหลืองรู้สึกไม่พอใจยิ่งกว่าการได้เห็นนายกปูขึ้นเป็นผู้นำประเทศ​ นั่นคือการเอาแม้วกลับบ้าน มีแต่การเอาแม้วกลับบ้านเป็นหลักเท่านั้นที่พวกนี้ยอมไม่ได้อย่างเด็ดขาด...

ส่วนเรื่องการนิรโทษกรรมมวลชนธรรมดาๆนั้น เป็นสิ่งที่พวกนี้ " ยักไหล่ " เฉยๆ ไม่ได้รู้สึกอะไร...

( ความจริงพวกนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วย จากคดีสนามบิน )

ดังนั้นข้ออ้างที่ว่า " การนิรโทษกรรมเฉพาะมวลชนทำได้ยาก หรือไม่สามารถทำได้ " นั้นเป็นอันตกไปแล้วนะครับ...


ประเด็นทั้งหมดมันก็อยู่ตรงนี้ล่ะครับ...

ผมเห็นด้วยกับความชอบธรรมทุกอย่างของทักษิณนะครับ... คดีของทักษิณทุกอย่างที่ผ่านมา จะต้องถูกยกเลิก ล้างผล โดยสิ้นเชิง...

แต่เวลาที่เหมาะสม สำหรับคุณทักษิณในเวลานี้ มันสมควรแล้วหรือครับ ???

การที่ พรบ. ฉบับนี้ถูกตีตราว่าเป็น " พรบ. เอาแม้วกลับบ้าน " ก็เหมือนเป็นสายล่อฟ้าให้กับการโจมตีจากทุกด้านได้เป็นอย่างดี

พรบ. ฉบับนี้จะล้มหรือผ่าน ก็ขึ้นอยู่กับแม้ว แถมรัฐบาลจะโดนซัดจนเป๋หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับแม้ว แม้วคนเดียวเท่านั้น...

และยิ่งไปกว่านั้น นี่เป็นการผูกเอาชีวิตมวลชนจำนวนมากไว้กับการกลับบ้านของคนๆเดียว...

( ทั้งๆที่สามารถออก พรบ. นิรโทษกรรม แยกต่างหากเฉพาะมวลชนได้ )

ตอบผมหน่อยสิครับว่า ทำไม... ทำไมต้องเดิมพันชีวิตคน อนาคตของพรรค ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ไว้กับเรื่องแบบนี้ด้วย...
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 4 users Like savor's post:
blind-kingdom, กล่องไม้, อดิศร1, แถวดินแดง
05-27-2012, 10:36 PM
Post: #3
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
ผมก็คิดไม่ออก ว่าทำไม ... ก็เลยอยากสรุปไปว่า

.....เพราะแผนการปรองดอง ถูกเขียนโดยอีกฝ่าย

ก็เลยเท่ากับว่า เพื่อไทย เป็นร่างทรงคนใหม่

คห.ส่วนตัวครับ
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 2 users Like กล่องไม้'s post:
blind-kingdom, ตะขบดอง
05-27-2012, 10:37 PM
Post: #4
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
(05-27-2012 10:36 PM)กล่องไม้ Wrote:  ผมก็คิดไม่ออก ว่าทำไม ... ก็เลยอยากสรุปไปว่า

.....เพราะแผนการปรองดอง ถูกเขียนโดยอีกฝ่าย

ก็เลยเท่ากับว่า เพื่อไทย เป็นร่างทรงคนใหม่

คห.ส่วนตัวครับ

ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง และพรรคเพื่อไทยฉลาดพอ

ก็ควรล้มแผนปรองดองนี้ครับ...
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 2 users Like savor's post:
blind-kingdom, กล่องไม้
05-27-2012, 10:44 PM
Post: #5
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
ีสืบเนื่องจากแรงปฎิกริยาด้านบน

ข่าวใน มติชน ฉบับตีพิมพ์ เขียนว่า "เสียงในเพื่อไทยบางส่วนต้องการให้ "แขวน" เรื่อง พรบ.ไว้ก่อน รอจนเสร็จเรื่องแก้ รธน. วาระ 3 ตั้ง สสร.ก่อน"

สรุปว่า นักโทษการเมืองยังต้องรอไปก่อน

"คุกตารางที่แท้จริง คือ ความกลัว... อิสรภาพที่แท้จริง คือ การปราศจากความเกรงกลัวใดๆ"
- อองซานซูจี
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes blind-kingdom's post:
กล่องไม้
05-27-2012, 11:36 PM
Post: #6
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
เมื่อกี้ผมพิมพ์ผิดนะ

จริงๆไม่ใช่ล้มแผนปรองดอง

แต่ต้องแปรญัตติโดยเอา 2 ข้อคือ นิรโทษกรรมแม้ว และ นิรโทษกรรมคนสั่งฆ่า ออกไป...
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes savor's post:
กล่องไม้
05-27-2012, 11:50 PM
Post: #7
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
ผมก็เห็นด้วยนะว่าพอพ่วงมาตรา 5 เข้าไปนี่แรงต้านมันเพิ่มขึ้นมาทันทีซึ่งมันอาจทำให้พรบนี้ต้องล่าช้าไป
แต่ดูที่คำนูนว่ามาแล้ว ถึงจะเอา 5 ออกแต่ก็ต้องมี 3(2) อยู่ดี ซึ่งก็เป็นเรื่องหลักที่เราไม่พอใจกัน

เมื่อวานผมลองเข้าไปดูในเฟส อ สมศักดิ์ ดูตั้งแต่ที่แกออกความเห็นตั้งแต่แรก เรื่องไม่เอาผิดมาร์คแลกกับทักษิณกลับบ้าน แต่พอเมื่อวานก็เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้

"โทษที ลืมเขียนไปใน 2 กระทู้ข้างล่าง เรื่อง ความไม่แฟร์ ของ ยุทธศาสตร์ปรองดอง ที่ออกมาเป็นร่าง พรบ.
คือผมเห็นเพื่อนบางคน เริ่มเขียนๆกันว่า เราต้องคัดค้าน ร่าง พรบ.นี้ เพราะมันเป็นการนิรโทษให้ฆาตรกร
ปัญหาก็อย่างที่ผมเขียนไปนันแหละว่า ถ้าเราทำให้ พรบ.นี้ แค่ดีเลย์ ก็หมายถึง อิสรภาพของคนคุก ต้องดีเลย์ออกไปด้วย ยิ่งถ้า มีปัญหามากๆ ก็อาจจะต้อง "เริ่มต้นใหม่" อีก ก็ยิ่งดีเลย์ไปอีก
ผมจึงว่า ตอนนี้ อิสรภาพคนเหล่านั้น เหมือนเป็น "ตัวประกัน" ไปโดยปริยายเลย"

อ่านดูแล้วเหมือนแกก็ยอมรับว่า 3(1) กับ 3(2) มันต้องมาด้วยกัน แต่ผมไม่ชินกับสำนวนแกเลยไม่แน่ใจว่าตีความผิดไปเองหรือเปล่า อยากจะถามผมก็โพสต์ที่นั่นไม่ได้ ได้แต่ไปถามอีกที่ซึ่งก็ยังไม่ได้รับคำตอบ

ผมเห็นคุณ savor เคยโพสต์ที่เฟสของแก พอจะถามแกได้มั๊ยครับว่า ถ้าพรบนี้เอาแค่ 3(1) อย่างเดียวนี่ทำได้ไหม โดยตัด 3(2) 5 และ 6 ออกไป ที่กลัวคือในสภาอาจผ่านออกมาได้ แต่โดนตีตกที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยอ้างสารพัดเรื่องเช่นเป็นการเลือกปฎิบัติอะไรแบบนี้
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 3 users Like Hank's post:
กล่องไม้, ตะขบดอง, นังแมงป่องสารพัดพิษ
05-27-2012, 11:58 PM (This post was last modified: 05-28-2012 12:06 AM by savor.)
Post: #8
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
อ.สมศักดิ์ บอกเสมอครับว่า " เราสามารถเสนอให้นิรโทษกรรมมวลชนแยกจากเจ้าหน้าที่รัฐและทักษิณได้ "

Quote:สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

ในบรรดาเสียงคัดค้าน ร่าง พรบ.ปรองดอง จากฝ่าย พันธมิตร/ผู้จัดการ และ ปชป. ผมไม่เห็น มีการยกประเด็นเรื่อง นิรโทษกรรม นักโทษเสื้อแดงในคุกตอนนี้ หรือผู้ชุมนุมทางการเมืองธรรมดา (มาตรา 3(1) เลย

เสียงคัดค้านของพวกนั้น ล้วนพุ่งเป้าประเด็น ช่วยทักษิณ (มาตรา 5)

นี่คือสิ่งทีผมย้ำมาหลายเดือนแล้วว่า ความจริง เพื่อไทย-นปช ควร "แยก" กรณีช่วยนักโทษเสือแดงธรรมดา กับ กรณีทักษิณ ออกจากกัน และตั้ง priority (เรื่องเร่งด่วนสำคัญ) ที่การช่วยกลุ่มแรกก่อน ซึงมีโอกาสทีจะได้รับการต่อต้านน้อย หรือ ถ้ามีการต่อต้าน ก็เป็นไปได้ที่จะสามารถ "เอาอยู่" ได้สูง

ลองดู บทความ คำนูณ ล่าสุด ทีพูดถึง พรบ.ปรองดอง ซึงพุ่งเป้าตีทีการช่วยทักษิณ ในส่วนการช่วยคนคุกธรรมดา หรือ มาตรา 3 นั้น คำนูณ เขียนว่า

"ที่จริงร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ในส่วนของการนิรโทษกรรมคดีที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมืองและการกระทำต​่อเนื่องระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ที่ระบุไว้ในมาตรา 3 นั้นพอรับฟังได้ แม้จะมีบางกลุ่มไม่เห็นด้วยบ้าง แต่โดยรวมแล้วน่าจะพอไปได้"
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews....0000064936

แต่อย่างทีเป็นอยู่ในขณะนี ตาม ร่าง พรบ. ถ้าเสียงทีคัดค้าน ร่าง พรบ.นี้ ซึงมีแต่ประเด็นทักษิณ แรงจนกระทัง ทำให้ ไม่มีการผ่านร่าง พรบ.นี ในเร็วๆนี้ (มีข่าว ตาม มติชน ฉบับพิมพ์ว่า เสียงใน เพือไทย บางส่วน ต้องการให้ "แขวน" เรือ่ง พรบ.ไว้ก่อน รอจนเสร็จเรื่องแก้ รธน. วาระ 3 ตั้ง สสร.ก่อน)

ก็หมายความว่า อิสรภาพของคนเสื้่อแดงทีติดคุก ต้องดีเลย์ออกไปอีกอย่างน้อยหลายๆเดือน หรือ อาจจะถึงขั้นต้องมาเริ่มใหม่หมด (ในกรณี ร่าง พรบ.นี้ ไม่สามารถผลักดันได้เลย)


แล้วไม่รู้ว่าคุณตีความเรื่องนี้เป็นเรื่อง " เลือกปฏิบัติ " ได้อย่างไร...

เลือกปฏิบัติคือ กรณีเหมือนกันแต่ปฏิบัติไม่เหมือนกัน

แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของมวลชน กับ เจ้าหน้าที่ ต่างกันอย่างชัดเจน ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องเลือกปฏิบัติ

แล้วก็จำได้ว่าผมเคยยกตัวอย่าง พรบ. นิรโทษกรรม สมัย 14 ตุลาฯ ให้คุณดูแล้ว อันนั้นก็นิรโทษเฉพาะนักศึกษา ไม่ได้นิรโทษ 3 ทรราช แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเลย...


เอาจริงๆนะ... ผมว่านะ ถ้าแค่ พรบ. ไม่มีชื่อทักษิณอยู่ เผลอๆไม่มีใครคัดค้าน ไม่มีใครจะเสียเวลาไปส่งเรื่องให้ศาล รธน. ด้วยซ้ำ...
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 4 users Like savor's post:
blind-kingdom, Hank, กล่องไม้, แถวดินแดง
05-28-2012, 12:07 AM
Post: #9
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
อ้อๆ อีกเรื่องๆ

ผมว่า 6 ไม่ใช่เรื่องใหญ่

และควรต้องมีเพื่อดึงเสียงของพรรคร่วมครับ...
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
05-28-2012, 12:22 AM
Post: #10
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
ที่ค้านและส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญนั่นคงจะเป็นมาร์คเองละครับ และที่ผมกลัวก็ศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละเห็นฝีมือมาหลายครั้งแล้ว

ส่วนเรื่อง 14 ตุลานั่นน่าจะต่างกันนะครับ ตอนนั้นอำนาจมันเบ็ดเสร็จอยู่ที่เดียวแล้ว 3 ทรราชไม่เหลืออิทธิพลอะไร อีกอย่างก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรนี่ครับ แค่ถูกรับบทผู้ร้ายส่งไปอยู่นอกประเทศเท่านั้น วันดีคืนดีก็เอากลับเข้ามาใช้งานเป็นชนวนให้เกิดเหตุ 6 ตุลาอีกที แล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนคราวนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังมีพลังอยู่ทั้งคู่ ถ้าจะนิรโทษข้างเดียวคงสาหัสเหมือนกันละครับ
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 2 users Like Hank's post:
Ningning, ตะขบดอง
05-28-2012, 12:31 AM (This post was last modified: 05-28-2012 12:33 AM by savor.)
Post: #11
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
นี่คุณครับ...

คุณดูดีๆนะครับ...

คุณว่าคนอย่างมาร์ค ขอย้ำนะว่าคนอย่างมาร์ค จะออกมาร้องแร่แหกกระเชอไหมครับว่า...

" พวกคุณนิรโทษกรรมมวลชนทำไม... ทำไมไม่นิรโทษกรรมคนสั่ง ซึ่งก็คือผมด้วย "

ผมว่ามันน่าอายนะ... น่าอายมากๆเลย...


ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญจะเอาเครดิตของตัวเอง ซึ่งก็แทบไม่มีเหลืออยู่แล้ว มาใช้เพื่อล้ม พรบ. นิรโทษกรรมแก่คนตัวเล็กตัวน้อย ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรเลยหรือเปล่า ???

เพราะการจะล้ม พรบ. ฉบับนี้ต้องอาศัย " ตรรกะวิบัติ " มากพอสมควรนะ

แถมการล้ม พรบ. ก็ไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ด้วย แค่รัฐบาลเสนอใหม่ก็จบ ตัวอย่างก็มีให้เห็นมาแล้ว...
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
05-28-2012, 12:35 AM
Post: #12
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
สุดท้าย ผมอยากให้คุณดูข้อเสนอของนิติราษฎร์นะ...

http://www.enlightened-jurists.com/blog/63

Quote:ประการที่หนึ่ง ต้องไม่มีการนิรโทษกรรมให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์การชุม​นุมประท้วงตลอดจนการสลายการชุมนุมทุกเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นมา การกระทำของบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่​าจะได้กระทำการในฐานะเป็นผู้สั่งการหรือผู้ปฏิบัติการ และไม่ว่าจะกระทำในขั้นตอนใดๆ หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น บุคคลนั้นยังคงมีความผิดตามกฎหมายและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ประการที่สอง ให้มีการนิรโทษกรรมทันทีแก่ประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฝ่าฝืนบรรดากฎหมา​ยสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงที่ได้รับการประกาศใช้ในเหตุกา​รณ์การเดินขบวนและการชุมนุมประท้วงทางการเมืองในพื้นที่ต่างๆตามที่จะได้กำหนดไว้ในป​ระกาศที่ออกตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในหมวดที่ว่าด้วยการขจัดความขัดแย้งและบรรดาก​ารกระทำต่างๆของผู้เข้าร่วมเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทางการเมืองในพื้นที่ต่างๆข้างต​้น หากเป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่อัตราโทษไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในหมวดที่ว่​าด้วยการขจัดความขัดแย้ง ก็ให้บุคคลนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง


ประการที่สาม บรรดาการกระทำทั้งหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทางการเมืองที่ไม​่เข้าข่ายที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ เช่น การกระทำที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นและไม่ใช่ความผิดลหุโทษหรื​อความผิดที่อัตราโทษไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในหมวดที่ว่าด้​วยการขจัดความขัดแย้ง ตลอดจนการกระทำความผิดของบุคคลที่แม้ไม่ได้เข้าร่วมเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทางการเ​มือง แต่มีข้อสงสัยว่ามีมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองหลัง​การแย่งชิงอำนาจรัฐเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ให้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามบทบ​ัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวดที่ว่าด้วยการขจัดความขัดแย้ง ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้ง จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลในลำดับชั้นใด ให้ศาลระงับการดำเนินกระบวนพิจารณา และให้ปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาไปก่อน ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระทำนั้นตกอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญว่​าด้วยการขจัดความขัดแย้งหรือไม่ ให้คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยว่าการกระทำใดอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในหมวดที่ว่าด้ว​ยการขจัดความขัดแย้งหรือไม่ ให้มีผลผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กร และไม่อาจเป็นวัตถุในการพิจารณาขององค์กรตุลาการหรือองค์กรอื่นใดได้

ประการที่สี่ ในกรณีที่คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งวินิจฉัยว่าการกระทำใดไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของบ​ทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขจัดความขัดแย้ง หรือวินิจฉัยว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมต่างๆ ตลอดจนการกระทำที่มีข้อสงสัยว่ามีมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งท​างการเมืองหลังการแย่งชิงอำนาจรัฐเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ไม่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจทางการเมือง ให้ดำเนินการกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากมูลเหตุจูงใจ​หรือแรงจูงใจทางการเมืองหลังเหตุการณ์แย่งชิงอำนาจรัฐ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ก็ให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก

ประการที่ห้า การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามแนวทางที่คณะนิติราษฎร์เสนอไว้เบื้องต้นโดยสังเขปนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันโดยเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการขจัดความขัดแย้งเป็นอีกห​มวดหนึ่ง โดยนอกจากบทบัญญัติในหมวดนี้จะกล่าวถึงคณะกรรมการขจัดความขัดแย้ง และกฎเกณฑ์ต่างๆตามแนวทางที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังต้องกล่าวถึงการเยียวยาความเสียหายต่างๆด้วย การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้สามารถทำได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการ​ดำเนินการจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และสามารถกระทำได้ทันที

อ่านข้อ 1 และ 2 ให้ดีๆนะครับ เนื้อหาเป็นอย่างไร...

อาจารย์กฎหมายมหาชนระดับท็อปของประเทศคงไม่มี " ปล่อยไก่ " ทำอะไรที่มันผิดหลักเกณฑ์ ผิดรัฐธรรมนูญ ออกมาให้เห็นๆหรอก ใช่ไหมครับ...
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes savor's post:
blind-kingdom
05-28-2012, 12:50 AM
Post: #13
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
พูดถึง อ สมศักดิ์ ผมไปดูตั้งแต่สองอันแรกอีกที่ ท่าทางจะเป็นตามที่คุณว่านั่นแหละ
ดูเหมือนแกจะพูดในแง่ควรนิรโทษ 3(1) อย่างเดียว แต่พอมีการเอา อภิสิทธิพ่วงไปกับทักษิณ(แลกเปลี่ยนกัน) พ่วงเข้าไป แกก็เลยมาบ่นแบบที่ผมลอกมาข้างบนนั่นแหละ
ผมไปดูอันนั้นก่อนก็เลยตีความผิดไป

แต่ที่แกเขียนวันนี้ที่อ้างถึงคำนูณ ผมก็ยังเห็นเหมือนเดิมนะ ว่าคำนูณพูดถึงรวม 3(2) ด้วย นั่นคือถ้าจะให้แรงต้านจากทางโน้นน้อยจริงต้องตัด 5 ออกอย่างเดียว

นี่แค่แสดงความเห็นนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกหรือผิด และก็หมดภูมิแค่นี้แล้ว ไม่มีความเห็นอะไรมาเสนอเพิ่มอีก
ไว้ดูตอนเข้าสภาอีกที ว่ามันมีอะไรที่แสดงให้เห็นถึงการต่อรองอะไรมั่งหรือเปล่า
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 2 users Like Hank's post:
ตะขบดอง, หวัดดีจ้ะ..ฉิงฉิง
05-28-2012, 12:54 AM
Post: #14
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
ผมไม่เห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องเอาเครดิตของตัวเองมาเพื่อล้ม พรบ. ที่มีเนื้อหาเพื่อปล่อยคนธรรมดาๆ ที่ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเลย ( อันนี้ต้องขอโทษที่ใช้ภาษาอาจเชิงดูถูก แต่เพื่อเป็นการเปรียบเทียบน่ะ )

หรือคุณจะว่าไง... เขาจะล้มไปเพื่ออะไร...

ล้มไปก็ล้มรัฐบาลไม่ได้นะ เสนอใหม่ได้ รัฐบาลก็เคยทำมาแล้ว...
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
05-28-2012, 01:03 AM
Post: #15
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
ถ้าเอาจริงทางโน้นไม่น่าจะมีปัญหาเรื่อง 3. 2 มากนะ
เพราะถ้าอ้างถึง เจ้าหน้าที่แล้ว มันก็มีที่กระทำกับเขา ถ้าจะถกกัน เรื่องนี้ไปแล้วไม่ยอมให้ตัด ตรรกมันจะเพี้ยนเอาได้
เรื่องนี้ถ้าคดีขึ้นศาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายเราได้เปรียบอยู่แล้ว จริงไหมครับ

"คุกตารางที่แท้จริง คือ ความกลัว... อิสรภาพที่แท้จริง คือ การปราศจากความเกรงกลัวใดๆ"
- อองซานซูจี
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
05-28-2012, 01:08 AM
Post: #16
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
(05-28-2012 01:03 AM)blind-kingdom Wrote:  ถ้าเอาจริงทางโน้นไม่น่าจะมีปัญหาเรื่อง 3. 2 มากนะ
เพราะถ้าอ้างถึง เจ้าหน้าที่แล้ว มันก็มีที่กระทำกับเขา ถ้าจะถกกัน เรื่องนี้ไปแล้วไม่ยอมให้ตัด ตรรกมันจะเพี้ยนเอาได้
เรื่องนี้ถ้าคดีขึ้นศาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายเราได้เปรียบอยู่แล้ว จริงไหมครับ

พูดถึงประเด็นนี้เอาจริงๆ

ผมก็นึกขึ้นมาได้

แค่มี พรก. กับสานปัจจุบัน คุ้มหัวอยู่ ไม่มีความจำเป็นสำหรับ มาร์ค + เทือก เลยครับ ที่จะต้องการกฎหมายนิรโทษกรรมใดๆ
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
05-28-2012, 01:24 AM
Post: #17
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
มันน่าจะมีเรื่อง ไม่ตามขั้นตอนหรือเกินกว่าเหตุ ที่สามารถฟ้องได้นะ
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นคำสั่ง ทหารคงไม่ยอมเจ็บคนเดียว

"คุกตารางที่แท้จริง คือ ความกลัว... อิสรภาพที่แท้จริง คือ การปราศจากความเกรงกลัวใดๆ"
- อองซานซูจี
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
05-28-2012, 01:37 AM
Post: #18
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
(05-28-2012 01:24 AM)blind-kingdom Wrote:  มันน่าจะมีเรื่อง ไม่ตามขั้นตอนหรือเกินกว่าเหตุ ที่สามารถฟ้องได้นะ
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นคำสั่ง ทหารคงไม่ยอมเจ็บคนเดียว

เกินอยู่แล้วครับ...

แต่ด้วยอิทฤทธิ์ของสานปัจจุบัน มันจะทำอย่างไร ก็รู้ๆกันอยู่...
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
05-28-2012, 01:37 AM
Post: #19
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
ข้อ 2 ของนิติราษฎร์นั่น เฉพาะเป็นความผิดลหุโทษ นี่ครับ รู้สึกจะโทษจำคุกไม่เกินเดือนนึงมั๊งอันนี้จะนิรโทษก็คงไม่มีใครโวยหรอกครับ

สำคัญที่ตรงนี้ "หรือเป็นความผิดที่อัตราโทษไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในหมวดท​ี่ว่​าด้วยการขจัดความขัดแย้ง"

อันนี้อาจจะเป็นโทษที่หนักกว่าก็จริง แต่ก็ต้องรอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญให้เพิ่มหมวดว่าด้วยการขจัดความขัดแย้ง ก่อนนี่ครับ ตามที่เขียนในข้อ 5 ของนิติราษฎร์
และอ่านดูคร่าวๆก็คือต้องเป็นโทษที่อัตราไม่เกินที่หมวดนี้จะกำหนดไว้ ถ้าเกินก็ให้ดำเนินคดีต่อไปตามปกติ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอัตราโทษในหมวดที่ว่าจะต้องเพิ่มนี้ จะตั้งไว้สูงๆเพื่อครอบคลุมไปถึงคนที่โดนคดีหนักๆ อย่างโดนข้อหาก่อการร้าย หรือเรื่องเผาศาลากลาง อะไรแบบนี้ได้หรือไม่
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes Hank's post:
blind-kingdom
05-28-2012, 01:43 AM
Post: #20
RE: คำนูณคัดค้าน พรบ. นิรโทษกรรมพาแม้วกลับบ้าน...
(05-28-2012 01:37 AM)Hank Wrote:  ข้อ 2 ของนิติราษฎร์นั่น เฉพาะเป็นความผิดลหุโทษ นี่ครับ รู้สึกจะโทษจำคุกไม่เกินเดือนนึงมั๊งอันนี้จะนิรโทษก็คงไม่มีใครโวยหรอกครับ

สำคัญที่ตรงนี้ "หรือเป็นความผิดที่อัตราโทษไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในหมวดท​ี่ว่​าด้วยการขจัดความขัดแย้ง"

อันนี้อาจจะเป็นโทษที่หนักกว่าก็จริง แต่ก็ต้องรอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญให้เพิ่มหมวดว่าด้วยการขจัดความขัดแย้ง ก่อนนี่ครับ ตามที่เขียนในข้อ 5 ของนิติราษฎร์
และอ่านดูคร่าวๆก็คือต้องเป็นโทษที่อัตราไม่เกินที่หมวดนี้จะกำหนดไว้ ถ้าเกินก็ให้ดำเนินคดีต่อไปตามปกติ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอัตราโทษในหมวดที่ว่าจะต้องเพิ่มนี้ จะตั้งไว้สูงๆเพื่อครอบคลุมไปถึงคนที่โดนคดีหนักๆ อย่างโดนข้อหาก่อการร้าย หรือเรื่องเผาศาลากลาง อะไรแบบนี้ได้หรือไม่

อันนั้นต้องดูข้อ 3 + 4 ต่อครับ...

Quote:ประการที่สาม บรรดาการกระทำทั้งหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทางการเมืองที่ไม​​่เข้าข่ายที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ เช่น การกระทำที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นและไม่ใช่ความผิดลหุโทษหรื​​อความผิดที่อัตราโทษไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในหมวดที่ว่าด​้​วยการขจัดความขัดแย้ง ตลอดจนการกระทำความผิดของบุคคลที่แม้ไม่ได้เข้าร่วมเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทางการเ​​มือง แต่มีข้อสงสัยว่ามีมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองหลัง​​การแย่งชิงอำนาจรัฐเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ให้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามบทบ​​ัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวดที่ว่าด้วยการขจัดความขัดแย้ง ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้ง จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลในลำดับชั้นใด ให้ศาลระงับการดำเนินกระบวนพิจารณา และให้ปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาไปก่อน ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระทำนั้นตกอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญว่​​าด้วยการขจัดความขัดแย้งหรือไม่ ให้คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยว่าการกระทำใดอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในหมวดที่ว่าด้ว​​ยการขจัดความขัดแย้งหรือไม่ ให้มีผลผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กร และไม่อาจเป็นวัตถุในการพิจารณาขององค์กรตุลาการหรือองค์กรอื่นใดได้

ประการที่สี่ ในกรณีที่คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งวินิจฉัยว่าการกระทำใดไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของบ​​ทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขจัดความขัดแย้ง หรือวินิจฉัยว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมต่างๆ ตลอดจนการกระทำที่มีข้อสงสัยว่ามีมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งท​​างการเมืองหลังการแย่งชิงอำนาจรัฐเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ไม่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจทางการเมือง ให้ดำเนินการกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากมูลเหตุจูงใจ​​หรือแรงจูงใจทางการเมืองหลังเหตุการณ์แย่งชิงอำนาจรัฐ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ก็ให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก

ผมไม่ได้ขีดเน้นไว้ เพราะผมต้องการเน้นประเด็นว่า " การนิรโทษกรรมมวลชนโดยไม่ต้องนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ เป็นเรื่องที่สามารถทำได้แน่นอน "


ขั้นตอนของนิติราษฎร์มีข้อเสียคือ ค่อนข้างซับซ้อน

แต่ที่ผมเข้าใจคือ เขาพยายามทำให้รัดกุม และครอบคลุมคดีต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

โดยเฉพาะเรื่อง 112 ที่ตามปกติจะถูกเว้นข้ามแน่ๆ แต่นิติราษฎร์เขาจะหาทางช่วยให้ได้...
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes savor's post:
blind-kingdom
Post Reply 


Forum Jump: