ประกาศ
ติดตามข่าวสารบ้านราษฎร์Post Reply 
ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
06-01-2012, 05:41 PM
Post: #1
ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
“ผบ.ทบ."เซ็นย้ายโผผู้พัน 67 อัตรา เน้นปรับผบ.คุมกำลัง”อีสาน-ใต้” กระชับกำลังหน่วยทหารราบ ม้า ปืนใหญ่ และรบพิเศษ

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 147/2555 ลงวันที่ 31 พ.ค. 55 เรื่องให้นายทหารรับราชการใหม่และปรับระดับเงินเดือน เพื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับพ.อ.และพ.ท. หรือผู้บังคับกองพัน จำนวน 67 ตำแหน่ง โดยส่วนใหญ่ได้มีการปรับเปลี่ยนในตำแหน่ง ผบ.หน่วยคุมกำลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และมีการปรับเปลี่ยนกำลังในหน่วยทหารราบ ม้า ปืนใหญ่ และรบพิเศษ) สำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจที่มีการปรับย้ายมีดังนี้ สำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจมีดังนี้

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 1 พ.ท.พยุงศักดิ์ กรีเงิน ผบ.ร.111 พัน.1.(ผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 111) เตรียมทหารรุ่น (ตท.)28 เป็น หัวหน้าการฝึกโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์กำลังสำรอง (หน.การฝึกรร.รด.ศสร.) พ.ท.ยอดยศ เก็บ-เงิน หน.นรด.(ตท.33)เป็น ผบ.ร.111พัน.1 พ.ท.เสกสิทธิ์ ธรรมนารถ นายทหารฝ่ายยุทธการ กองพันทหารช่างที่ 111( ตท.31) เป็น รองผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 111 (รองผบ.ช.พัน 111) พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ 24 รองผู้อำนวยการกองข่าวกองทัพภาคที่ 1 (รองผอ.กขว.ทภ.1) (ตท.24 )เป็น รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ( รองผบ.ป.9 ) พ.อ.บรรยง ทองน่วม ผู้บังคับการกรมทหารทหารพรานที่ 13 หรือผบ.กรม ทพ.13 (ตท.27)เป็นรอง ผอ.กขว.ทภ.1 พ.อ.ปรมินทร์ ทวีสุข นายทหารฝ่ายการข่าว ทภ.1 เป็น ผบ.กรม ทพ.13 พ.ท.วิรัตน์ คำวิลัย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9 หรือ ผบ.ร.9 พัน.3 (ตท.26)เป็น จร.ทภ.1 พ.ท.จีระเดช มั่งไธสง หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง (หน.ฝกบ.พล.ร.9)(ตท.31) เป็น ผบ.ร.9 พัน.3

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 พ.อ.สวราชย์ แสงผล รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 3 (รอง เสธ.พล.ร.3) (ตท.23 )เป็น รองผู้บังคับการการกรมทหารราบที่ 8 (รอง ผบ.ร.8 )พ.อ.ทักษภณ ศิริรักษ์ เสธ.ร.3 (ตท. 23)เป็น รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 3 ( เสธ.พล.ร.3) พ.อ.บุญสิน พาดกลาง รอง เสธ.พล.ร.3 (ตท. 26) เป็น เสธ.ร.3 พ.อ.เสรี วิชาชัย เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 ( เสธ.ร.8)(ตท.24 )เป็น รอง เสธ.พล.ร.3 พ.ท.ยงยุทธ ขันทวี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน.1)(ตท.27)เป็น เสธ.ร.8 พ.ท.วรวุฒิ สำราญ หน.ฝกบ.พล.ร.3 (ต.ท.)30 เป็น ผบ.ร.8 พัน.1 พ.อ.อดุล บุณธรรมเจริญ เสธ.ร.23 (ตท.26) เป็น รอง ผบ.ร.23 พ.อ.สมภพ ภาระเวช ฝยก.ทภ.2 (ตท. 29)เป็น เสธ.ร.23

พ.ท.สัมพันธ์ อิสริยเตชะ ผบ.ร.8 พัน.2 (ตท.28)เป็น ฝยก.ทภ.2 พ.ท.ยุทธนา มหาวัน ผบ.ร.13 พัน.3(ตท. 31)เป็น ผบ.ร.8 พัน.2 พ.ท.จีรศักดิ์ เคนทวาย รองหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง (รอง หก.กกบ.มทบ.23 ) (ตท.30)เป็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ( ผบ.ร.13 พัน.3 ) พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ ผบ.กรม ทพ.26 (ตท.27)เป็น รอง ผบ.ร.23 พ.อ.ทัศน์พล สุพีสุนทร เสนาธิการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ (เสธ.จทบ.ส.ร.)(ตท.27) เป็น ผบ.กรม ทพ.26 พ.ท.สมลักษณ์ ดวงกลาง ผู้บังคับกองพันปืนใหญ่ที่ 23 (ผบ.ป.พัน.23) (ตท.26)เป็น เสธ.จทบ.ส.ร. พ.ท.วีรเทพ การุณรอบ ผช.ผู้ประสานการยิงสนับสนุน ป.6(ตท. 31)เป็น ผบ.ป.พัน.23 พ.ท.คทาสิทธิ์ เสียงอ่อน รอง ผบ.กรม ทพ.21 เป็น รอง เสธ.ร.13 พ.ต.บุญณรงค์ บุญญประภา รอง ผบ.ร.8 พัน.1 เป็น รอง ผบ.กรม ทพ.21 พ.ท.ธนารักษ์ พรหมสิทธิ์ รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 (รอง ผบ.ร.7 พัน.2) เป็น รอง ผบ.ร.7 พัน.5

สำหรับกองทัพภาคที่ 4 ได้แก่ พ.อ.ทิม เรือนโต ผบ.ร.15 พัน.1 (ตท.24) เป็น รอง เสธ.พล.ร.5 พ.อ.สุวัฒน์ ทองใบ เสธ.ร.15 (ตท. 28) เป็น ผบ.ร.15 พัน.1 พ.ท.ฐิติพงษ์ อินวะษา ผบ.ร.25 พัน.3(ตท.29 ) เป็น เสธ.ร.15 พ.ท.เอกคง รัตนบุรี หน.ฝขว.พล.ร.5 (ตท.32) เป็น ผบ.ร.25 พัน.3 พ.ท.สัณห์ นันทขว้าง นายทหารปฏิบัติการข่าวกองทัพภาคที่ 4 ( ทภ.4 )(ตท.34) เป็น รองผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที 24 กองบัญชาการช่วยรบที่4 (รอง ผบ.พัน.ซบร.24 บชร.4) พ.ท.จรัญ เอี่ยมฐานนท์ รอง ผบ.กรม ทพ.45 (ตท.27 ) เป็นนายทหารปฏิบัติการข่าว ทภ.4 พ.ท.ชุติเดช ชวณิชย์ รอง เสธ.ร.151 (ตท.33)เป็น รอง ผบ.กรม ทพ.45 พ.ท.หาญพล เพชรม่วง รอง ผบ.กรม ทพ.48 (ตท.32) เป็น นายทหารฝ่ายยุทธการจังหวัดทหารบกปัตตานี (ฝยก.จทบ.ป.น.) พ.ท.อิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ( ผบ.ร.152พัน.2) (ตท.30)เป็น รอง ผบ.กรม ทพ.48 พ.ท.รักษ์ศักดิ์ เบญจวรรณ หน.ฝยก.พล.ร.15 (ตท.35) เป็น ผบ.ร.152 พัน.2 49. พ.ท.เอกธวุฒิ คงคาเขตร รอง ผบ.กรม ทพ.41 (ตท.32) เป็น ผบ.ร.153พัน.3 พ.ท.สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง ผบ.ร.153 พัน.3 (ตท.33) เป็น รอง ผบ.กรม ทพ.41

ในส่วนของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พ.อ.นิโรธ ฉายากุล รองผู้บังคับการกรมพิเศษที่ 4 (รอง ผบ.รพศ.4 ) (ตท.22)เป็นรองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (รอง ผอ.กกร.นสศ.) พ.อ.อิศเรศ พุ่มมาก รอง ผอ.กกร.นสศ. (ตท.23) เป็น รอง ผบ.รพศ.4 พ.อ.วีระพล เมืองอ่ำ รอง เสธ.พล.รพศ.1 (ตท. 24)เป็น รอง ผบ.รพศ.3 พ.อ.พงษ์ศักดิ์ จันทรารัตน์ รองผู้อำนวยการกองศูนย์สงครามพิเศษ (รอง ผอ.กอง ศสพ. )(ตท.27) เป็น รอง เสธ.พล.รพศ.1 พ.อ.ชาติชาย ชัยเกษม อจ.หน.รร.สพศ.ศสพ. (ตท.26) เป็น รอง ผอ.กอง พ.ท.อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ ผบ.รพศ.1 พัน.1 (ตท.29)เป็น อจ.หน.รร.สพศ.ศสพ. พ.ท.ยุทธการ ธนะสถิตย์ ผบ.พัน.รร.สพศ.ศสพ. (ตท.32) เป็น ผบ.รพศ.1 พัน.1 พ.ท.ทศพล ลึกลับพนาวัลย์ หน.นสศ.(ตท. 33)เป็น ผบ.พัน.รร.สพศ.ศสพ.

สำหรับ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ได้แก่ พ.อ.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ รอง ผบ.ม.1 รอ.(ตท.24) เป็น รอง เสธ.พล.ม.2 รอ. พ.อ.สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผบ.ม.4 (ตท.23) เป็น รอง ผบ.ม.1 รอ. พ.อ.จิรศักดิ์ พรรังสฤษฎ์ เสนาธิการกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ (เสธ.ม.5 รอ). (ตท.24)เป็น รอง ผบ.ม.4 รอ. พ.ท.อุดม แก้วมหา หน.ฝกม.พล.ม.2 รอ.(ตท. 27) เป็น เสธ.ม.5 รอ. พ.ท.ฉัตรชัย ดวงรัตน์ ผบ.ม.พัน.5 รอ.(ตท.26) เป็น หัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (หน.ฝกม.พล.ม.2 รอ.) พ.ท.ศรัณย์ รอดบุญธรรม ผบ.ม.พัน.25 รอ. (ตท.30)เป็น ผบ.ม.พัน. 5 รอ. พ.ท.ณัฏฐภูมิ หลาวทอง หน.ฝยก.พล.ม.2 รอ.(ตท.31) เป็น ผบ.ม.พัน.25 รอ. พ.ท.โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ ผบ.ม.พัน.23 รอ.(ตท.29) เป็น หน.ฝขว.พล.ม.2 และ พ.ท.รนกร มุ่งหมาย หน.ฝขว.พล.ม.2 รอ.(ตท.33) เป็น ผบ.ม.พัน.23 รอ.
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes redbone's post:
อดิศร1
06-01-2012, 05:50 PM
Post: #2
RE: ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
การโยกย้ายทหาร ไม่ต้องผ่าน รมต.กลาโหมหรือครับ ระดับ ผบ.ทบ มีอำนาจในการเซ็นย้ายได้เลยหรือ?
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes บุญมี's post:
อดิศร1
06-01-2012, 05:53 PM
Post: #3
RE: ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
เป็นขั้นเป็นตอนเลยเนาะ
มิน่า ปชป ถึงรีบจัง
5555+
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes papamaw's post:
อดิศร1
06-01-2012, 05:57 PM
Post: #4
RE: ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
ใครคุมวงหว่า???..ประสานเสียงกันดีจัง...
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes เทคนิคกรุงเทพ's post:
อดิศร1
06-01-2012, 06:00 PM
Post: #5
RE: ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
รอดู และให้ทหารปฎิวัติซะ และประกาศต่อโลกเลยว่า ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีทหารบังคับบัญชารัฐบาลที่มาจากประชาชนเลือก อย่าลืมแก้แบบเรียน นักเรียนด้วย เฮ้อ มีปืนกับสื่อซะอย่าง อยากทำอะไรก็เชิญ
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 2 users Like หมีแพนด้า's post:
security, อดิศร1
06-01-2012, 06:38 PM
Post: #6
RE: ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
เป็นอำนาจของ ผบ.ทบ.ครับ สามารถย้ายได้ ไม่ต้องผ่าน รมว.กลาโหมฯ

Exclamationจะปรองดองกันยังไงในเมื่อ “คนสั่งยังลอยหน้า คนฆ่ายังลอยนวลExclamation Yoyo-84
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 2 users Like cyborg's post:
M-INTEGRATE, อดิศร1
06-01-2012, 06:50 PM
Post: #7
RE: ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
(06-01-2012 05:50 PM)บุญมี Wrote:  การโยกย้ายทหาร ไม่ต้องผ่าน รมต.กลาโหมหรือครับ ระดับ ผบ.ทบ มีอำนาจในการเซ็นย้ายได้เลยหรือ?

ช่ายนะครับตามนั้น ไม่ต้องผ่านครับ ระดับเล็กๆแต่มีพลัง
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes redbone's post:
อดิศร1
06-01-2012, 07:06 PM
Post: #8
RE: ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
เดี๋ยวกูก็เซ็นต์ย้าย ผบ.ทบ.ไปอยู่เฮติซะนี่
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes จอนคูโบต้า's post:
อดิศร1
06-01-2012, 07:51 PM
Post: #9
RE: ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
รัฐบาลมีอำนาจ ไม่กล้าแตะต้องหัวแถว
จึงเป็นอย่างที่เห็นต้องมานั่งระแวงตลอดเวลา วังเวง...
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes ThanThai's post:
อดิศร1
06-01-2012, 08:13 PM
Post: #10
RE: ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
ตัวใหญ่มาโชว์เต็มยศเลย เล่นเองซะที
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes A1 Operator's post:
อดิศร1
06-01-2012, 08:19 PM
Post: #11
RE: ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
(06-01-2012 05:50 PM)บุญมี Wrote:  การโยกย้ายทหาร ไม่ต้องผ่าน รมต.กลาโหมหรือครับ ระดับ ผบ.ทบ มีอำนาจในการเซ็นย้ายได้เลยหรือ?
ระดับนายพันได้ค่ะ แต่นายพลขึ้นไปต้อง ผ่าน กห และได้รับการโปรดเกล้าฯ
(เท่าที่จำได้นะ)

Big Grin มีความสุขจังเลย Big Grin
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes หวัดดีจ้ะ..ฉิงฉิง's post:
อดิศร1
06-01-2012, 08:24 PM
Post: #12
RE: ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
ต้องเชคกันล่ะ ส่วนคุมกำลังพลทหารฝ่ายใคร
เห็นข่าวดาวพงษ์ชี้หน้าด่า พี่เหล่ว่าขี้ขลาด
เลยไม่รู้ว่าย้ายด่วนนี่ ตัดกำลังใครกันแน่

เดือดร้อนท่าน unter ต่อสายตรงอีกหลายๆรอบนะคะTongue

Big Grin มีความสุขจังเลย Big Grin
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 2 users Like หวัดดีจ้ะ..ฉิงฉิง's post:
M-INTEGRATE, อดิศร1
06-01-2012, 08:24 PM
Post: #13
RE: ด่วนอีกแล้ว ผบทบ เซ็นต์คำสั่งย้าย ผบ พันคุมกำลังระหว่าง รมต กลาโหมไป ตปท น่าจะเตรียม?
จะกล้าหรือมีแขกบ้านมาเยี่ยม อิๆ

ยุคแห่งการรู้ทันคนดี
Yoyo-71
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 1 user Likes redthai2010's post:
อดิศร1
Post Reply 


Forum Jump: